Manuscript Details

New Search 

DREAMSEA Project No.:
DS 0056 00167
Institution:
HMML; DREAMSEA
Surrogate Format:
Digital
IIIF Manifest:
https://www.vhmml.org/image/manifest/624302
Country:
Laos
City (Province):
Luang Prabang
Name of collection:
Vat Pak Chaek Monastery
Right to Left?:
No
Current Status:
In situ
Sponsor:
Phò Ī Kan (father of Ms. Kan) together with his wife
Subject matter:
Ānisaṃsa
Copyist:
Bhikkhu Thammapanya
Copying date in native date:
ອອກໃໝ່ 15 ຄໍ່າ ວັນ 5 ເດືອນ ຍີ່ ປີ ເມິ່ງມົດ ສັງກາດໄດ້ ພັນ 3 ຮ້ອຍ 29
Copying date in Gregorian:
1967 December 16
Place of copying:
Pak Chaek village, Pak U district, Luang Prabang province
Script:
Tham Lue
Writing support:
Palm-Leaf
Watermark?:
No
Countermark?:
No
Manuscript cover?:
No
Binding?:
No
Manuscript cover dimension:
50.3 x 4.1 cm
Manuscript paper dimension:
50.3 x 4.1 cm
Text block dimension:
46.3 x 3.5 cm
Number of pages:
38 pages
Number of blank pages:
1 page
Rubrication?:
No
Illumination?:
No
Illustration?:
No
Manuscript condition:
Good
Description of manuscript content:
While the Buddha was dwelling at the Jetavanna monastery in Savatthi, Sariputta Thera questioned the Buddha about the merit derived from making the manuscripts of the Teachings of the Buddha. Then the Buddha delivered a sermon describing about the merit derived from making the manuscripts. The ones who had the ardent religious faith to write or make the Teachings of the Buddha on the manuscripts, would become emperors, Indra for many existences.
Colophon:
Lānthī 1 nā 1: Nāthap phāikhao thammang Ānisong Pittaka phūk 4 lae bailān thangmuan mī sip 6 bai pāi. Nāthap 2 an mī 4 phūk chim kan noe, phūkton phūk 2 phūk 3 phūk 4, mī 4 phūk chim kan lae, phūk nī Thuphὁ sai lae. Lānthī 17 nā 2: Sadet laeo yām van chāi laeng yang bὁ ngāi ti āī pai thüa lae pī moeng met sangkāt dai phan 3 hὁi 29 tua düan yī ὁkmai 15 kham mü van 7 thai hap sai rikkhitta phikkhu Thammapanyā taemkhian Ānisong Pittaka phūk 4 phūkhā chak pāthanā ao suk 3 pakān suk an mī nipphā pen yὁt thae dae bun hoei. Suddhinaṃ vattame dhānaṃ nibbānaṃ paramaṃ sukkhaṃ lae. Mūnla satthā māi mī Phὁ Ī Kan 2 khāchao phua mia kὁ mā khonkhwāi hā dai yang potakka bailān mā hü Thuphὁ mā taemkhian yang thammang Pittaka thang 3 thang 4 nī khὁhü pen phala bun koson khamsū tae nai suanī lae sātnā yāvacivaṃ tāp tὁ thao khao sū nelaphān khὁi dae bon hoei.

Item 1 - Title in Native script:
ອານິສົງປິຕະກະ
Item 1 - Title in Roman script:
Ānisaṃsa Pitaka
Item 1 - Title in English script:
Merit of the baskets
Item 1 - Author:
Anonymous
Item 1 - Language:
Lue; Pali; Lao
Top