Manuscript Details

New Search 

DREAMSEA Project No.:
DS 0056 00143
Institution:
HMML; DREAMSEA
Surrogate Format:
Digital
IIIF Manifest:
https://www.vhmml.org/image/manifest/624278
Country:
Laos
City (Province):
Luang Prabang
Name of collection:
Vat Pak Chaek Monastery
Right to Left?:
No
Current Status:
In situ
Sponsor:
Phò Chanphaeng (father of Ms. Chanphaeng)
Subject matter:
Jataka
Copyist:
Phò Thao Saen Sitthinavòn
Copying date in native date:
ແລມ 7 ຄໍ່າ ວັນທິດ ເດືອນ 12 ປີ ມຶງເຮົ້າ ສັງກາດໄດ້ 2 ພັນ 5 ຮ້ອຍຕົວ
Copying date in Gregorian:
1957 October 16
Place of copying:
Pak Chaek village, Pak U district, Luang Prabang province
Script:
Tham Lue
Writing support:
Palm-Leaf
Watermark?:
No
Countermark?:
No
Manuscript cover?:
No
Binding?:
No
Manuscript cover dimension:
56.2 x 5.0 cm
Manuscript paper dimension:
56.2 x 5.0 cm
Text block dimension:
52.5 x 4.5 cm
Number of pages:
26 pages
Number of blank pages:
1 page
Rubrication?:
No
Illumination?:
No
Illustration?:
No
Manuscript condition:
Damaged
Description of manuscript content:
The first part mentions about Cinca Manavika falsely accused the Buddha that she got pregnant with him. The last part mentions Phaya Dhammanuraja who ruled Bharanasi had a son named Kapila Kumara. Later, the Bodhisattva was descending from heaven and entered Queen Nimadevi and born as Sonandha Kumara.
Colophon:
Lānthī 1 nā 1: Nāthap phāikhao Sonantha Kommān phūkton lae chao satthā phū sāng maen Phὁ Chanphaeng phūkhian Saen Sitthi lae. Lānthī 13 nā 1-2: Sadet laeo yām tāvan chāi chak yὁn long lap khὁi Phā Daeng yām müa saeng pha āthit yὁn long müt sao khὁi hāk thao sia leo tā thao bὁ laeng sia laeo. Batnī mūnla satthā māi mī Phὁ Ī Chanphaeng kὁ mā khonkhwāi hā dai pua takka bailān mā hü Phὁthao Pū Saen Sitthi taemkhian yang thammang Sonantha Kommān phūkton nī doem phüa chak thān vai khamsū sāsanā 5000 pha vats ā khὁ hü tūkhὁi thanglāi dai thüng suk 3 pakān suk an mī nai müangkhon lae sanfā suk thī laeo mī yὁt viangkaeo mahā nelaphān nan kὁ chong chak mī thiang thae dīrī phū khὁi nὁi dae thao van. Düan 12 laem 2 kham maen van 3 thai pī moeng hao sangkāt dai 1319 tua lae. Iminā punyaṃ tesena rājapitā mādā phariyā buttā buttī nattā nattī yātikā mepicha inthācha phommācha vesuravan komphanda khulutthā nākhācha kinnārī thὁlanī khungkhā isurā sapphe thevadā anumothantu mak 1 phon 1 nipphān 1
Other notes:
This manuscript is the first fascicle of a series of seven fascicles, from DS 0056 00143-00145. First two folios have damages at the string hole which affect the text.

Item 1 - Title in Native script:
ໂສນັນທະກຸມມານ
Item 1 - Title in Roman script:
Sonanda Kumāra
Item 1 - Title in English script:
Story of Sonanda Kumara
Item 1 - Author:
Anonymous
Item 1 - Language:
Lue; Pali
Top